Ignite UI for Angular 10.2.4 バージョン時点での情報に基づいています。

Excel 出力時、IgxExcelExporterOptions にワークシートの名前を設定できる worksheetName プロパティが追加されました。

let exportOptions = new IgxExcelExporterOptions("ExportFileFromGrid");
exportOptions.worksheetName = "SampleSheet1";
this.excelExportService.export(this.igxGrid1, exportOptions);

製品について

Ignite UI for Angular